മുത്തോലത്ത് ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം

17 -മത് തൂവാനിസ ബൈബിള്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍         Live Funeral Broadcast of Jova Chacko From Redding UK part 2    
Live Funeral Broadcast of Jova Chacko From Redding UK part 2     Live Funeral Broadcast of Jova Chacko From Redding UK part 2     Live Funeral Broadcast of Jova Chacko From Redding UK    
KVTV Live | Edakoly Muprapally Baby Funeral     ചാമക്കാല : സിസ്റ്റര്‍ ജരാര്‍ദ് എസ്.വി.എം Funeral part 5     ചാമക്കാല : സിസ്റ്റര്‍ ജരാര്‍ദ് എസ്.വി.എം Funeral part 4    
ചാമക്കാല : സിസ്റ്റര്‍ ജരാര്‍ദ് എസ്.വി.എം Funeral part 3